Monday 31 December 2012

Diorama Borodino Fleches


During the battle of Borodino, Friant's infantry launches the first assaults on the Bagration Fleches.
Grenadiers ahead the french attack frontally the redoubts and it's gunners garrison, climbing the walls or penetrating the gaps opened by the artillery. But in front of them the 2d russian grenadier division charges in support of the besieged cannons. The diorama represents the fight between one of Friant regiments and the grenadiers of the Narva regiments plus the gunners in one of the fletches.

Durant la batalla de Borodino, l'infanteria de Friant llença els primers assalts  contra les fletxes de Bagration. Amb els granaders davant els francesos ataquen frontalment els reductes i la seva guarnició d'artillers, pujant els murs o penetrant per les bretxes obertes per l'artillería. Peró davant d'ells la 2a divisió de granaders russos carrega en suport dels assetjats canons. El diorama representa la lluita entre un dels regiments de Friant i els granaders del regiment Narva més els artillers en una de les fletxes.

 


1 comment: